Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:30 hodin.
Děti jsou přiváděny do 7:00 hodin, na požádání mohou být přiváděny i později. Dále umožňujeme vyzvedávat děti v průběhu dne tak, aby nebyl narušen provoz MŠ.
Vyzvedávání dětí po obědě je doporučeno od 12:00 hodin a po odpoledním odpočinku od 14:30 hodin.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 1 vyhlášky č. 14/2005 sb. v platném znění.

Pokud si zákonný zástupce, či jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagog bude postupovat tímto způsobem:

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b)řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

c)případně se obrátí na Policii ČR - ´podle § 43 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

V případě letních a zimních prázdnin lze omezit, případně přerušit provoz MŠ. O přerušení nebo omezení provozu rozhoduje ředitel po dohodě se zřizovatelem. O této skutečnosti jsou rodiče informováni vždy minimálně dva měsíce předem.

 

ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:


Rodiče (zákonný zástupce) oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte (např. návštěva lékaře, lázně, dovolená..). Pokud není nepřítomnost předem známa (např. náhlé onemocnění), omluví dítě neprodleně, bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ. Nejlépe však ten den do 7:00 hodin.

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ:

a) jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

b) pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady

c) doporučí-li ukončení docházky do MŠ v průběhu zkušební doby lékař nebo jiné poradenské zařízení (zkušební doba je 3 měsíce - slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se režimu v MŠ)

d) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy